OSA&SPIE student branch of Tianjin University
Tel.:  022-27400892
Add.:  No. 92 Weijin road

Nankai district

Tianjin university
Contact Person:

Professor Xiaolong Hu
web: en.tjuosa-spie.com
Our Email:  tju_osa@163.com

您的位置:Home  >  Introduction  >  The current members  >  Current members

Current members

2020th OSA&SPIE members

序号

姓名

邮箱

1

Min Fu

fumin@tju.edu.cn

2

Aoran Feng

1264968005@qq.com

3

Liang Zhang

2020202229@tju.edu.cn

4

Jianuo Xu

jianuo_xu@edu.tju.cn

5

Yun Meng

yunmeng203@tju.edu.cn

6

Shan Qian

qianshan@tju.edu.cn

7

Zhankun Lv

lvzhankun@tju.edu.cn

8

Yanan Duan

957456469@qq.com

9

Peidong hua

545059126@qq.com

10

Jiao Wang

2858821652@qq.com

11

Xiaowei  Li

2274603210@qq.com

12

Lin Wang

1510490844@qq.com

13

Runze Jia

603984785@qq.com

14

Haibin Li

17843083759@163.com

15

Yifan Feng

yifanfeng@tju.edu.cn

16

Sen Li

tjlisen@163.com

17

Zheng Li

lzcherishbrave@163.com

18

Luyang Xu

xuluyang519@tju.edu.cn

19

Shengjie Zhu

1024816664

20

Yue Zu

1334190590@qq.com

21

Jifang Shan

jifangshan@tju.edu.cn

22

Mingkui Shan

1614340251@qq.com

23

Jia Xuan Zhang

15603202885@163.com

24

Zhongbao Yan

yanzhongbao@tju.edu.cn

25

Kai Zou

3015202334@tju.edu.cn

26

Xianzhong Zhang

zxzhitr@163.com

27

Yu Shi

1070803662@qq.com

28

Jie Chen

Janechen1997@outlook.com

 
Service
请Q我吧:123456
请Q我吧:123456
Contact us by MSN:abc@abc.com 临时MSN1
Contact us by MSN:abc@abc.com 临时MSN2
abc
abc
C
H
A
T